Heijmans legt verantwoording af in gemeenteraad


Heijmans legt verantwoording af in gemeenteraad – De Limburger
Heijmans legt verantwoording af in gemeenteraad. Vandaag om 12:30 door Paul Bots en Leon Janssen. … Ook de gemeenteraad voerde amper controle uit, waardoor Heijmans zijn gang kon gaan.


De organisatie – ProDemos
Het college legt voor zijn beleid verantwoording af aan de raad. Als het college niet langer het vertrouwen van de raad heeft, treedt het college in zijn geheel af, maar vervroegde verkiezingen zijn op gemeentelijk niveau niet mogelijk. Op basis van de bestaande zetelverdeling in de gemeenteraad wordt dan een nieuw college gevormd.


Gemeenteraad – Bestuur en organisatie – Gemeente Landgraaf
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, zij is de afvaardiging van de bevolking. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de besluiten van de raad uit, bestuurt de gemeente en legt verantwoording af aan de raad.


College van B&W – Gemeente Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de stad. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het coalitieakkoord. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is zowel de voorzitter van het college als van de gemeenteraad.


Gemeenteraad | Rotterdam.nl
Gemeenteraad Rotterdam vergadert digitaal. Tot 1 juni vergadert de gemeenteraad digitaal. Via de agenda in het raadsinformatiesysteem vindt u terug welke vergaderingen plaatsvinden en wat besproken wordt.. Let op: het is dus niet mogelijk om de vergadering in het stadhuis te volgen. Alle vergaderingen kunt u via de livestream van het raadsinformatiesysteem veilig op afstand volgen.


Home | Jaarstukken 2019
Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2019 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Onder het kopje ‘Algemeen ‘ vindt u een leeswijzer die u helpt om uw weg te vinden op deze site.


Raadsleden die verantwoording afleggen aan het college …
Dat raadslid legt vervolgens, anders dan de minister in de toelichting van het wetsontwerp beweert, verantwoording af aan het college dat hem heeft aangewezen. De betreffende verantwoordingsartikelen in de Wgr worden namelijk niet aangepast en hebben zoals hierboven beschreven een andere betekenis.


PDF Handreiking voor gemeenteraden
maar het niet verplicht is. Het college van B&W legt achteraf verantwoording af over zijn definitief besluit. Aan de andere kant zal een advies dat een groot draagvlak heeft bij de gemeenteraad politiek lastig te negeren zijn. Nadat de gemeenteraad de geldende procedure tegen het licht heeft gehouden kan een nieuwe adviesprocedure worden ingevoegd.


Gemeenteraad – Organisatie – Gemeente Westvoorne
Gemeenteraad. De raad en het college hebben ieder hun eigen taak. De raad treedt op namens de bevolking, geeft kaders aan en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af.


GemeenteraadGemeenteraad Zundert
Het college legt verantwoording af aan de raad over het door hen uitgevoerde beleid in het voorbije jaar met de jaarrekening, maar ook over het lopende jaar met de 1e en 2e bestuursrapportage. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook enkele andere instrumenten om het college te controleren.
Autel Diagnostic Tool

Tagged : /