Riksantikvaren klager på vedtak i Vega


Riksantikvaren klager vedtak i VegaRiksantikvaren
Et vedtak fra Fiskeridirektoratet fører til at man nå kan starte fiskeoppdrett ved Rørskjæran i verdensarvområdet Vega. Riksantikvaren sendte onsdag inn en klage avgjørelsen. Publisert: 22. mai 2020


Unesco krever svar om oppdrett i Vega – Helgelands Blad
Direktøren i UNESCO er bekymret over et ja til oppdrett i verdensarvområdet. Riksantikvaren er også kritisk. I april ble det klart at Klima- og miljødepartementet ga oppdrettsselskapet Mowi medhold i klagen mot Miljødirektoratet som i 2019 tilbakekalte utslippstillatelsen som ble gitt av Fylkesmannen i Nordland for fire år siden.


Klage Riksantikvarens vedtak om fredning etter …
Riksantikvaren sendte saken over til Miljøverndepartementet den 16.7.2010. Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak av 10.7.2008. Miljøverndepartementet har vært befaring i saken, den 19.11.2010 og 16.12.2011. Med befaringene var klager, klagers advokat, representanter fra Riksantikvaren og Byantikvaren (19.11.10).


Behandling av klage Riksantikvarens vedtak: LDSV Fix …
Klager mottok i 2016 tilskudd til ferdigstillelse av arbeider, men ikke tilskudd til nedbetaling av lån. Klager mener at de gjennom e-post fra Riksantikvaren av 19.03.2014 er forespeilet en årlig tildeling av tilskudd til en slik nedbetaling. På bakgrunn av dette har de valgt å klage Riksantikvarens vedtak.


Unesco krever svar om oppdrett i verdensarvområdet …
Riksantikvaren er også kritisk. Unescos dirketør Mechtild Rössler har tatt kontakt med norske myndigheter og krever svar hvorfor Mowi har fått tillatelse til oppdrett i verdensarvområdet før konsekvensutredninger er utført og før Kystplan Helgeland er vedtatt.


Midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran …
Norvoll slår tydelig fast at Vega verdensarv er viktig for Nordland og for Norge. – Det er nettopp derfor fylkesrådet har vært tydelig at dette vedtaket ikke er permanent. Riksantikvaren har vært opptatt av at det bør hentes inn mer kunnskap før en endelig tillatelse kan gis til havbruk i dette området, underbygger Norvoll.


Klage Riksantikvarens vedtak om retting i medhold av …
Vedtaket ble påklaget av Advokatene i Borgergaten vegne av Nils Terje Løkkevik. Klagen er avgitt innenfor klagefristen i kml § 8 første ledd, siste setning. Riksantikvaren har vurdert klagen og oversendte denne til behandling i Miljøverndepartementet ved oversendelse av 5.7.2010. Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak av 16.3.2010.


PDF www.fylkesmannen.no
ICOMOS Norge klager i brev av 27.07.18 vedtaket av 03.07.18 om akvakulturanlegg De viser i klagen til at Norge gjennom verdensarvkonvensjonene er forpliktet til å ta vare verdiene i området og mener at Fylkesrådets vedtak er fattet før det er etablert et


Hjem – Riksantikvaren
Både hager, parker og andre grøntanlegg kan være kulturminner som må tas vare på. Rundt 200 grøntanlegg er fredet, og mange er vernet annen måte. Les om og u


Riksantikvaren ber fylkeskommunen omgjøre vedtak om …
Uten å ha avklart konsekvensene, vil fylkesrådet i Nordland slippe verdens største oppdrettsselskap til i verdensarvområdet Vega. Til tross for at riksantikvaren ber dem omgjøre vedtaket …
Topdon obd2 scanner

Tagged : /